Onderzoeksmethoden
   

  Begrippenlijst

  Hieronder vind je de begrippen die horen bij deze uitgave. De definities ontbreken nog, maar als je bent ingelogd kun je de definities zelf toevoegen en opslaan. Dat kan niet in de begrippenlijst, maar door op een begrip te klikken wanneer je dat in de lopende tekst tegenkomt.
   

  Begripppen definiëren

  (hand)boeken

  Zie ook pagina: 320

  actie- of handelingsonderzoek

  Zie ook pagina: 76, 97

  afhankelijke variabele

  Zie ook pagina: 171

  algemene uitspraak

  Zie ook pagina: 104

  alledaagse kennis

  Zie ook pagina: 19

  ambtelijke statistieken

  Zie ook pagina: 284, 298

  artikel

  Zie ook pagina: 318

  assumpties

  Zie ook pagina: 105

  begripsvaliditeit

  Zie ook pagina: 157

  betrouwbaarheid

  Zie ook pagina: 148

  blind experiment

  Zie ook pagina: 198

  bruikbaarheid

  Zie ook pagina: 158

  causale hypothese

  Zie ook pagina: 171, 206

  clustersteekproef

  Zie ook pagina: 227

  codeboek

  Zie ook pagina: 115, 289

  communicatie (over onderzoek)

  Zie ook pagina: 17

  communicatief model

  Zie ook pagina: 309

  comparatief onderzoek

  Zie ook pagina: 289

  conceptueel gebruik

  Zie ook pagina: 158, 253

  conclusie

  Zie ook pagina: 106

  constante

  Zie ook pagina: 111

  constructen

  Zie ook pagina: 141

  controlegroep

  Zie ook pagina: 176, 177, 179

  controlevariabele

  Zie ook pagina: 175, 177

  convergente validiteit

  Zie ook pagina: 157

  corresponderen

  Zie ook pagina: 308, 314

  covariatie

  Zie ook pagina: 172

  deductie

  Zie ook pagina: 85, 122

  deductief-nomologisch model

  Zie ook pagina: 104

  derdepersoonsperspectief

  Zie ook pagina: 72

  discipline

  Zie ook pagina: 16

  doelgerichte selectie

  Zie ook pagina: 261

  doelgerichte steekproeftrekking

  Zie ook pagina: 261

  doelpopulatie

  Zie ook pagina: 139, 223

  doelstelling

  Zie ook pagina: 46, 47

  dubbelblind experiment

  Zie ook pagina: 198

  ecologische validiteit

  Zie ook pagina: 154, 197

  eenheid

  Zie ook pagina: 111

  eerstepersoonsperspectief

  Zie ook pagina: 73

  effectvariabele

  Zie ook pagina: 171

  emic perspective

  Zie ook pagina: 258

  empirisch-analytisch onderzoek

  Zie ook pagina: 70, 88

  empirische cyclus

  Zie ook pagina: 80, 260

  enkelvoudig aselecte steekproef

  Zie ook pagina: 178, 226

  enkelvoudige tijdreeks

  Zie ook pagina: 187

  enquĂȘte

  Zie ook pagina: 215

  etnografisch onderzoek

  Zie ook pagina: 265

  evaluatie

  Zie ook pagina: 96

  evaluatieonderzoek

  Zie ook pagina: 59

  ex-ante evaluatie

  Zie ook pagina: 96

  experiment

  Zie ook pagina: 166, 170

  experimentele manipulatie

  Zie ook pagina: 168

  explorerend onderzoek

  Zie ook pagina: 48, 82, 88, 259

  externe factor

  Zie ook pagina: 175

  externe validiteit

  Zie ook pagina: 153, 196, 279

  falsificatie

  Zie ook pagina: 86

  fenomenologie

  Zie ook pagina: 74

  frequentieverdeling

  Zie ook pagina: 180

  fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

  Zie ook pagina: 16, 47, 79

  gedragswetenschappen

  Zie ook pagina: 16

  gefundeerde theoriebenadering

  Zie ook pagina: 257

  gerandomiseerd blokontwerp

  Zie ook pagina: 181

  gesloten vraag

  Zie ook pagina: 234

  gestratificeerde steekproef

  Zie ook pagina: 226

  getrapte steekproef

  Zie ook pagina: 146, 227

  gevalsstudie

  Zie ook pagina: 151, 257

  globale matching

  Zie ook pagina: 180

  going native

  Zie ook pagina: 276

  grijze literatuur

  Zie ook pagina: 317

  handboek

  Zie ook pagina: 320

  Hawthorne-effect

  Zie ook pagina: 155

  hermeneutiek

  holistische benadering

  Zie ook pagina: 75

  homogeniseren

  Zie ook pagina: 180, 200

  hypothese

  Zie ook pagina: 83, 105, 118, 285

  idiografische kennis

  Zie ook pagina: 74

  inductie

  Zie ook pagina: 83, 122

  inductieprobleem

  Zie ook pagina: 121

  informed consent

  Zie ook pagina: 60, 198, 211

  inhoudsanalyse

  Zie ook pagina: 293

  inhoudsvaliditeit

  Zie ook pagina: 156

  instrumenteel gebruik

  Zie ook pagina: 159, 160, 253

  inter-onderzoeker betrouwbaarheid

  Zie ook pagina: 275

  interactie-effect

  Zie ook pagina: 184, 197

  interne validiteit

  Zie ook pagina: 191, 242

  interpretatief onderzoek

  Zie ook pagina: 73, 88

  interpretatieve variant

  Zie ook pagina: 257

  intersubjectiviteit

  Zie ook pagina: 72, 129, 277

  interval meetniveau

  Zie ook pagina: 116

  item

  Zie ook pagina: 145, 213

  item non-respons

  Zie ook pagina: 222, 230, 231

  kanssteekproef

  Zie ook pagina: 226

  kennisprobleem

  Zie ook pagina: 47, 79

  klassiek experimenteel ontwerp

  Zie ook pagina: 183

  kritisch-emancipatoir onderzoek

  Zie ook pagina: 76, 88

  kwalitatief interview

  Zie ook pagina: 266, 267

  kwalitatief onderzoek

  Zie ook pagina: 53, 253

  kwantitatief onderzoek

  Zie ook pagina: 53, 72

  laboratorium

  Zie ook pagina: 58

  Likert-schaal

  Zie ook pagina: 117

  longitudinaal onderzoek

  Zie ook pagina: 59, 148, 216

  maatschappelijke relevantie

  Zie ook pagina: 47

  maatschappijwetenschappen

  Zie ook pagina: 16

  manipulation check

  Zie ook pagina: 177

  massamedia

  Zie ook pagina: 328

  matching

  Zie ook pagina: 179

  meervoudige tijdreeks

  Zie ook pagina: 188

  meetinstrument

  Zie ook pagina: 144

  member validation

  Zie ook pagina: 275, 277

  meta-analyse

  Zie ook pagina: 303

  methode

  Zie ook pagina: 17

  methodeleer

  Zie ook pagina: 17

  methodetriangulatie

  Zie ook pagina: 275, 277

  methodische verantwoording

  Zie ook pagina: 275, 278

  methodologie

  Zie ook pagina: 17

  modaal

  multidisciplinair

  Zie ook pagina: 16

  multivariate analysetechnieken

  Zie ook pagina: 206

  nameting

  Zie ook pagina: 175

  neerslag van gedrag

  Zie ook pagina: 291

  negatieve feedback

  Zie ook pagina: 315

  niet-kanssteekproef

  Zie ook pagina: 227

  niet-uitgelokte gegevens

  Zie ook pagina: 288, 291

  nominaal meetniveau

  Zie ook pagina: 116

  objectiviteit

  Zie ook pagina: 129

  onafhankelijke variabele

  Zie ook pagina: 171

  onderdekking

  Zie ook pagina: 225

  onderzoekerstriangulatie

  Zie ook pagina: 275, 277

  onderzoekseenheid

  Zie ook pagina: 57

  onderzoeksopzet

  Zie ook pagina: 51

  onderzoeksplan

  Zie ook pagina: 41, 43, 46

  oorzaak variabele

  Zie ook pagina: 170

  open optreden

  Zie ook pagina: 266

  open vraag

  Zie ook pagina: 235

  operationaliseren

  Zie ook pagina: 141, 233

  operationele populatie

  Zie ook pagina: 147, 224

  ordinaal meetniveau

  Zie ook pagina: 116

  overdekking

  Zie ook pagina: 225

  panel

  Zie ook pagina: 216

  panel survey

  Zie ook pagina: 216

  paper

  Zie ook pagina: 317

  parafraseren

  Zie ook pagina: 308, 326

  participatief

  Zie ook pagina: 76

  participerende observatie

  Zie ook pagina: 258, 264

  peer review

  Zie ook pagina: 313

  plaats

  Zie ook pagina: 46

  plafondeffect

  Zie ook pagina: 183

  planevaluatie

  Zie ook pagina: 96

  populatie

  Zie ook pagina: 139

  populatievaliditeit

  Zie ook pagina: 153, 196

  positieve feedback

  Zie ook pagina: 315

  poster

  Zie ook pagina: 317

  praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

  Zie ook pagina: 16, 47, 79

  praktijkprobleem

  Zie ook pagina: 93

  praktijktheorie

  Zie ook pagina: 89

  pre-experiment

  Zie ook pagina: 188

  precisiematching

  Zie ook pagina: 180

  predictieve validiteit

  Zie ook pagina: 158

  premisse

  presenteren

  Zie ook pagina: 309, 328

  primair onderzoek

  Zie ook pagina: 58

  probleemschets

  Zie ook pagina: 45

  probleemstelling

  Zie ook pagina: 46

  proceedings

  Zie ook pagina: 317

  procesevaluatie

  Zie ook pagina: 97

  productevaluatie

  Zie ook pagina: 97

  proefleider

  Zie ook pagina: 177

  proefpersoon

  Zie ook pagina: 177

  proefschrift

  Zie ook pagina: 319

  prospectief onderzoek

  Zie ook pagina: 59

  quasi-experiment

  Zie ook pagina: 186

  quotasteekproef

  Zie ook pagina: 227

  randomiseren

  Zie ook pagina: 178, 180

  rapporteren

  Zie ook pagina: 308

  ratio meetniveau

  Zie ook pagina: 117

  reactiviteit

  Zie ook pagina: 155, 197, 199, 276, 288

  reader

  Zie ook pagina: 320

  reductionisme

  Zie ook pagina: 71

  registratie

  Zie ook pagina: 291

  regulatieve cyclus

  Zie ook pagina: 80, 89

  representativiteit

  Zie ook pagina: 108, 153, 225

  respons ratio

  Zie ook pagina: 241

  retrospectief onderzoek

  Zie ook pagina: 59

  retrospectieve vragen

  Zie ook pagina: 147, 216

  schaal

  Zie ook pagina: 144

  schijnvariatie

  schijnverband

  Zie ook pagina: 173

  secundair onderzoek

  Zie ook pagina: 59

  secundaire analyse

  Zie ook pagina: 287, 300

  sensitizing concepts

  Zie ook pagina: 256, 276

  sneeuwbalsteekproef

  Zie ook pagina: 228, 263

  sociaal wenselijke antwoorden

  Zie ook pagina: 149, 156, 231

  sociale wetenschappen

  Zie ook pagina: 16

  soortgenootvaliditeit

  Zie ook pagina: 157

  spoor

  Zie ook pagina: 291

  standaardisatie

  Zie ook pagina: 217, 267

  statistisch verband

  Zie ook pagina: 172

  steekproefkader

  Zie ook pagina: 178, 211, 224, 263

  steekproefplan

  Zie ook pagina: 221, 224

  steekproeftechniek

  Zie ook pagina: 17

  survey

  Zie ook pagina: 215

  syllogisme

  Zie ook pagina: 105

  systematische fout

  Zie ook pagina: 149

  systematische kennis

  Zie ook pagina: 20

  systematische steekproef

  techniek

  Zie ook pagina: 17

  test

  Zie ook pagina: 144, 205

  theoretische selectie

  Zie ook pagina: 261

  theoretische triangulatie

  Zie ook pagina: 277

  theorie

  Zie ook pagina: 84, 101, 104

  tijd

  Zie ook pagina: 46

  toetsen

  Zie ook pagina: 86, 260

  toetsend onderzoek

  Zie ook pagina: 48, 82, 88

  toevallige fout

  Zie ook pagina: 148

  trend survey

  Zie ook pagina: 289

  triangulatie

  Zie ook pagina: 142, 275, 277

  uitgelokt gedrag

  Zie ook pagina: 288

  uitgelokte gegevens

  Zie ook pagina: 288

  unit non-respons

  Zie ook pagina: 230

  univariate analyse

  universum

  Zie ook pagina: 153

  vaktijdschrift

  Zie ook pagina: 326

  validiteit

  Zie ook pagina: 149, 155, 293, 329

  validiteit van (kwalitatief) onderzoek

  Zie ook pagina: 274, 276

  validiteit van gemeten variabelen

  Zie ook pagina: 155

  variabele

  Zie ook pagina: 111

  veld

  Zie ook pagina: 254

  veldonderzoek

  Zie ook pagina: 258

  vergelijkend onderzoek

  Zie ook pagina: 148

  vergelijkingsgroep

  Zie ook pagina: 175

  verhuld optreden

  Zie ook pagina: 266

  verificatie

  Zie ook pagina: 86

  verzadiging

  Zie ook pagina: 262

  vloereffect

  Zie ook pagina: 183

  volgorde-effect

  Zie ook pagina: 241

  voormeting

  Zie ook pagina: 174, 182

  vooronderzoek

  Zie ook pagina: 45, 94, 146

  vraagstelling

  Zie ook pagina: 46, 50

  vragenlijst

  Zie ook pagina: 202, 237

  waarde

  Zie ook pagina: 122

  wetenschap

  Zie ook pagina: 77

  wetenschappelijke definitie

  Zie ook pagina: 136

  wetenschappelijke relevantie

  Zie ook pagina: 47

  wettenstellend

  zuiver experiment

  Zie ook pagina: 178